Mgh. Dearg's
CÀBHA (Ceistean Àbhaisteach)
Català Gallego Dansk Français Deutsch Nederlands Chinese Magyar Latvijas Româneşte Polskie Gaelic Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Lietuvis
Español Euskaldun Svensk Norske Italiano Frisian Thai русский 
        язык Cesky Türkiye Gaeilge Slovensko Farsi Globish
Globish

English >>> > Gàidhlig

only a guide -
? .

ish.-
air thuairmse


dance - dannsa - dannsa an t-sabhail / bàl / dannsa-dùthcha / leisgeul na céilidh (eg barn dance, ceilidh/ceili, fleadh, bal or twmpath).
.
sess, session, jam session- ceòl seisean

acc sess, acoustic -
fuaimneach

SAR - gabh òran / can amhran seisean
.
Come-all-ye = mixed sess -
ceòl seisean + gabh òran

spots - 3-6 mionaidean air stéids
open stage -
fosgailte stéids - see spots
open mic.-
fosgailte maicreafón - see spots

bar music
- pàighte cliar Sheanchain


Mon, DiLuain (DiL) - Tue, DiMàirt (DiM) , - Wed, DiCiadain (DiC) - Thur, DiarDaoin (Dia) - Fri, DihAoine (Dih) - Sat, DiSathairne (DiS) - Sun. DiDòmhnaich (DiD) -

Jan, Am Faoilteach (Faoi.) - Feb, An Gearran (Gearr.) - Mar, Am Màrt (Màrt) - Apr, An Giblean (Gibl.)- May, An Céitean (Céit.) Jun, An t-Òg-mhios (Ògmh.) - Jul. - An t-Iuchar
Aug, An Lùnastal (Lùna.) - Sep, An t-Sultain (Sult.) - Oct An Dàmhair (Dàmh.) - Nov An t-Samhain (Samh.) Dec - Dùbhlachd (Dùbh.) -

w/e ceann-seachdain -
fest - féis

alt gach seachdain/mìos mu seach

2/4 dàrna (2na) / ceathramh (4mh) de mìos (m.e.)       -
1st 1d - 2nd 2na - 3rd 3s - 4th 4mh - 5th 5mh - last -
mu dheireadh (de mìos)

occ- uaireannan , -

mth mthly de mìos / mìosail


cider - seudar / lionn-ubhal - (neachtar)
fantastic! fantastach, rìomhach -
.
Styles bun-stoidhle , Irish Éireannach- English, Sasannach -  Welsh, - Cuimreach  French Frangach - Swedish Suaineach - Storytelling, seanchas - blues - mhulad ceòl , b/grass - tràthach-mìn (???) Scottish, Albannach Galician, GailìsisAmerican old time Aimeirigeach
.
Cajun / zydeco.
- x

trad Aimeirigeach-Frangach -

post code - còd-puist (SATNAV)
.

eadar-theangaichte (faclair.com/) tha am bòrd seo ag iarraidh càradh - ?? thoir fiosrachadh gu deònach ?? -

goto.. ceòl folk club -siorrachd . ceòl folk club -latha . ceòl seisean -latha . ceòl seisean -siorrachd . féis . mapa . (duilleag-dhachaigh